Regulamin i Warunki Zakupu w PPHU BODMAN v1.02

 

I. Zakup:

1. Warunkiem zakupu jest akceptacja poniższego regulaminu.

2. Zakupu mogą dokonywać wszyscy klienci będący osobami prywatnymi, firmy, organizacje oraz jednostki publiczne. Dla osób prywatnych i firm przewidywana jest sprzedaż na podstawie przedpłaty opartej na fakturze pro forma lub przedpłata poprzez PayU, PayPal.

3. W przypadku osób prywatnych i firm zlecenie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektu.

4. W przypadku jednostek publicznych i organizacji, dopuszczalny jest odroczony termin płatności. Wymagane jest oficjalne zamówienie zleceniodawcy oraz wcześniejszy kontakt z naszym biurem handlowym.

 

II. Realizacja:

1. Zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności wykonanej na podstawie faktury pro forma lub PayU, PayPal oraz zatwierdzenia projektów, w przypadku osób fizycznych oraz firm. Płatności za usługę dokonuje się na rachunek bankowy Firmy PPHU BODMAN.

2. W przypadku jednostek publicznych i organizacji, zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektu.

3. Firma PPHU BODMAN zastrzega sobie prawo do wydłużenie czasu realizacji zamówienia w przypadku dużej ilości zamówionego towaru lub braków w asortymencie.

4. Firma PPHU BODMAN oferuje ekspresową realizację zamówień nawet do 1-2 dni roboczych. Dopłata do takiego zamówienia to 20-40% wartości zlecenia. Opłata i czas realizacji ustalany jest po wcześniejszym kontakcie z biurem handlowym.

 

III. Reklamacje:

Reklamacje towaru:

1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.

2. Reklamacje przyjmujemy drogą mailową na adres biuro@bodman.com.pl

3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady.

4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

5. Reklamacje można złożyć do 7 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

6. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są  w dni robocze do godz. 16:00.

7. Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia.

8. Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego.

9. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru oraz dostarczyć go do siedziby PPHU BODMAN najtańszym środkiem transportu (koszty dostawy zostaną rozliczone przy kolejnym zamówieniu).

10. Czas ponownej realizacji zlecenia po uwzględnieniu reklamacji i dostarczeniu wadliwego towaru do siedziby PPHU BODMAN nie powinien przekroczyć 3 do 14 dni roboczych.

 

Reklamacje uszkodzonej  przesyłki:

10. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.

11. Zastrzeżenie należy odnotować natychmiast po otrzymaniu towaru sporządzając protokół szkody w obecności kuriera. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki.

W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy

PPHU BODMAN  do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

12. Reklamacja wniesiona po odebraniu przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

 

Reklamacja terminu dostawy:

13. Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy PPHU BODMAN na koszt Odbiorcy.

 

14. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie firma PPHU BODMAN. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni.

 

IV. Materiały do druku:

1. Firma PPHU BODMAN nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeżeli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.

2. Firma PPHU BODMAN nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta.

3. Wszystkie przesłane przez klientów materiały, dotyczące danego zlecenia i przeznaczone do druku są sprawdzane pod względem zgodności ze specyfikacją druku firmy PPHU BODMAN.

4. W przypadku niezgodności projektów  przesłanych przez klienta ze specyfikacją PPHU BODMAN; będą odsyłane do klienta celem poprawy.

5. Wszystkie dokonywane przez PPHU BODMAN  korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji.

Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji oraz jak w punkcie II.1. oraz II.2.

6. Firma PPHU BODMAN nie archiwizuje plików graficznych. Piki przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

 

V. PPHU BODMAN nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści.

2. Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez naszych grafików.

3. Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne - towarów i nadruku.

4. Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych.

5. Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy PPHU BODMAN przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruk itp.

6. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.

7. Różnice w kolorystyce wyświetlanych przedmiotów i nadruków na monitorze komputera klienta.

8. Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem.

9. Ilość, dostarczonego do klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +/- 3% ilości zamówionej przy zakupie.

10. Firma PPHU BODMAN nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. III)

11. Firma PPHU BODMAN nie ponosi odpowiedzialności za zwroty przesyłek spowodowane nieobecnością klienta pod wskazanym adresem. Koszt ponownej wysyłki ponosi klient.

 

VI. Firma PPHU BODMAN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a informację o zmianie umieści na swojej stronie głównej.